Trả lời câu hỏi 7 Bài 20 Trang 122 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 7 Bài 20 Trang 122 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng.

Đề bài câu hỏi 7 Bài 20 Trang 122 SGK Lịch sử  lớp 11:

Vì sao đến năm 1883, thực dân Pháp quyết định tiến đánh Thuận An ?

Lời giải câu hỏi 7 Bài 20 Trang 122 SGK Lịch sử lớp 11:

Pháp đánh Thuận An năm 1883 vì:

– Triều đình nhà Nguyễn rối ren 1883: Vua Tự Đức qua đời (17 – 7 – 1883), triều đình còn đang chọn người kế vị ⇒ Pháp đánh vào Huế.

– Ngày 18 – 8 – 1883, Pháp tấn công Thuận An.

– Chiều tối 20 – 8 – 1883, Pháp làm chủ được Thuận An.

(BAIVIET.COM)