Trả lời câu hỏi 7 Bài 1 trang 99 SGK Toán Giải tích lớp 12

Giải câu hỏi 7 Bài 1 Trang 99 SGK toán Giải tích lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Nguyên hàm.

Đề bài câu hỏi 7 Bài 1 Trang 99 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Ta có (xcosx)’ = cosx – xsinx

hay – xsinx = (xcosx)’ – cosx.

Hãy tính ∫(xcosx)’dx và ∫cosx.dx. Từ đó tính ∫xsinxdx.

Lời giải câu hỏi 7 Bài 1 Trang 99 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Ta có: ∫(xcosx)’dx = (xcosx) và ∫cosxdx = sinx.

Từ đó:

∫xsinxdx = – ∫[(xcosx)’ – cosx]dx = – ∫(xcosx)’dx + ∫cosxdx = – xcosx + sinx + C.

(BAIVIET.COM)