Trả lời câu hỏi 6 Bài 17 Trang 92 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 6 Bài 17 Trang 92 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 17: Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939).

Đề bài câu hỏi 6 Bài 17 Trang 92 SGK Lịch sử lớp 8:

Vì sao nhân dân Pháp đánh bại được chủ nghĩa phát xít ở Pháp ?

Lời giải câu hỏi 6 Bài 17 Trang 92 SGK Lịch sử lớp 8:

Để đẩy lùi và đánh bại chủ nghĩa phát xít, Đảng Cộng sản Pháp đã huy động kịp thời quần chúng xuống đường đấu tranh, thống nhất lực lượng, tập hợp các đảng phái, đoàn thể trong mặt trận chung. Đồng thời, Đảng Cộng sản Pháp cũng đề ra cương lĩnh phù hợp với đông đảo quần chúng nhân dân. Kết quả trong cuộc tổng tuyển cử tháng 5-1936, Mặt trận nhân dân Pháp giành thắng lợi.

(BAIVIET.COM)