Trả lời câu hỏi 5 Bài 6 trang 52 SGK Toán lớp 9 – Tập 2

Giải câu hỏi 5 Bài 6 Trang 52 SGK toán lớp 9 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Hệ thức Vi-ét và ứng dụng.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 6 Trang 52 SGK Toán 9 – Tập 2:

Tìm hai số biết tổng của chúng bằng 1, tích của chúng bằng 5.

Lời giải câu hỏi 5 Bài 6 Trang 52 SGK Toán 9 – Tập 2:

Hai số cần tìm là nghiệm của phương trình x² – x + 5 = 0

Δ = b² – 4ac = (-1)² – 4.1.5 = -19 < 0.

⇒ Phương trình vô nghiệm

Vậy không tồn tại 2 số có tổng bằng 1 và tích bằng 5.

(BAIVIET.COM)