Trả lời câu hỏi 5 Bài 4 trang 46 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 5 Bài 4 Trang 46 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 4 Trang 46 SGK Toán 8 – Tập 2:

Giải bất phương trình – 4x – 8 < 0 và biểu diễn tập nghiệm trên trục số

Lời giải câu hỏi 5 Bài 4 Trang 46 SGK Toán 8 – Tập 2:

-4x – 8 < 0 ⇔ -4x < 8 ⇔ x > -2

Vậy tập nghiệm của bất phương trình -4x – 8 < 0 là {x|x > -2}

Biểu diễn trên trục số

(BAIVIET.COM)