Trả lời câu hỏi 5 Bài 31 Trang 155 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 5 Bài 31 Trang 155 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 31 Trang 155 SGK Lịch sử  lớp 10:

Vì sao quần chúng cách mạng Pháp tiếp tục nổi dậy?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 31 Trang 155 SGK Lịch sử lớp 10:

– Mặc dù phái Lập hiến ban hành nhiều chính sách tiến bộ nhưng cuộc sống của nhân dân lao động vẫn chưa được cải thiện: ruộng đất được bán cho nông dân với giá cao nên họ không có khả năng mua,…

– Phái Lập hiến còn ban hành những đạo luật cấm công nhân hội họp, bãi công,… làm tăng sự bất mãn trong quân chúng nhân dân.

– Chiến tranh giữa Pháp với liên minh Áo – Phổ, đe dọa thành quả cách mạng. Phái đại tư sản đứng đầu là nền quân chủ lập hiến tìm mọi cách cấu két với lực lượng phản động trong và ngoài nước chống phá cách mạng.

Vì vậy quần chúng nhân dân tiếp tục nổi dậy.

(BAIVIET.COM)