Trả lời câu hỏi 5 Bài 24 Trang 101 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 5 Bài 24 Trang 101 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946).

Đề bài câu hỏi 5 Bài 24 Trang 101 SGK Lịch sử  lớp 9:

Hãy nêu rõ các biện pháp của ta đối với quân Tưởng và bọn tay sai.

Lời giải câu hỏi 5 Bài 24 Trang 101 SGK Lịch sử lớp 9:

Chủ trương của ta là hòa hoãn, nhân nhượng (có nguyên tắc) đối với quân Tưởng và tay sai về những quyền lợi chính trị, kinh tế…

– Nhằm hạn chế sự phá hoại của bọn tay sai của Tưởng, Quốc hội đồng ý nhường cho chúng 70 ghế trong Quốc hội không qua bầu cử và một số ghế bộ trưởng trong Chính phủ Liên hiệp.

– Ta còn nhân nhượng cho Tưởng một số quyền lợi về kinh tế như cung cấp lương thực, nhận tiêu tiền “quan kim”,…

– Mặt khác, Chính phủ ban hành một số sắc lệnh nhằm trấn áp bọn phản cách mạng; giam giữ, lập tòa án quân sự để trừng trị bọn phản cách mạng.

(BAIVIET.COM)