Trả lời câu hỏi 5 Bài 20 Trang 120 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 5 Bài 20 Trang 120 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 20 Trang 120 SGK Lịch sử  lớp 11:

Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào ?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 20 Trang 120 SGK Lịch sử lớp 11:

Thực hiện ý đồ chiếm đóng toàn bộ Việt Nam, viện cớ nhà Nguyễn không thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản Hiệp ước 1874, ngày 3 – 4 – 1882, Ri-vi-e chỉ huy một đạo quân Pháp từ Sài Gòn kéo ra Hà Nội.

– Ngày 25 – 4 – 1882, chúng gửi tối hậu thư cho Tổng đốc Hoàng Diệu yêu cầu quân đội triều đình giao thành trong 3 tiếng đồng hồ. Chưa hết thời hạn chúng đã nổ súng chiếm thành.

– Quân Pháp cướp nhiều vàng bạc châu báu, phá hủy các cổng thành, các khẩu đại bác, vứt thuốc đạn xuống hồ nước, lấy hành cung làm đại bản doanh, cho củng cố khu nhượng địa ở sông Hồng, chiếm Sở Thương chính, dựng nên chính quyền tay sai để tạm thời cai quản thành Hà Nội.

– Ri-vi-e còn cho quân chiếm mỏ than Hòn Gai, Quảng yên, Nam Định.

(BAIVIET.COM)