Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 Trang 7 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 5 Bài 1 Trang 7 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX.

Đề bài câu hỏi 5 Bài 1 Trang 7 SGK Lịch sử  lớp 9:

Để hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ nhân dân, các nước Đông Âu đã thực hiện những nhiệm vụ gì?

Lời giải câu hỏi 5 Bài 1 Trang 7 SGK Lịch sử lớp 9:

– Xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân.

– Cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của tư bản.

– Ban hành các quyền tự do dân chủ.

Việc hoàn thành nhiệm vụ trên trong hoàn cảnh cuộc đấu tranh giai cấp quyết liệt, đã đập tan mọi mưu đồ của các thế lực đế quốc phản động.

(BAIVIET.COM)