Trả lời câu hỏi 4 Bài 4 trang 13 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải câu hỏi 4 Bài 4 Trang 13 SGK toán lớp 8 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp).

Đề bài câu hỏi 4 Bài 4 Trang 13 SGK Toán 8 – Tập 1:

Phát biểu hằng đẳng thức (5) bằng lời.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 4 Trang 13 SGK Toán 8 – Tập 1:

Lập phương của hiệu hai biểu thức bằng lập phương biểu thức thứ nhất trừ đi ba lần tích của bình phương biểu thức thứ nhất và biểu thức thứ hai, sau đó cộng ba lần tích của biểu thức thứ nhất và bình phương biểu thức thứ hai rồi trừ đi lập phương biểu thức thứ hai.

BAIVIET.COM