Trả lời câu hỏi 4 Bài 36 Trang 187 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 4 Bài 36 Trang 187 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 36 Trang 187 SGK Lịch sử  lớp 10:

Hãy cho biết nội dung tư tưởng của chủ nghĩa xã hội không tưởng.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 36 Trang 187 SGK Lịch sử lớp 10:

– Tình cảnh khổ cực của những người lao động đã tác động vào ý thức, tư tưởng của một số người tiến bộ trong hàng ngũ tư sản. Họ nhận thức được những mặt hạn chế của xã hội tư bản, mong muốn xây dựng một chế độ xã hội tốt đẹp hơn không có tư hữu, không có bóc lột. Tư tưởng đó là nội dung của chủ nghĩa xã hội không tưởng.

– Đại biểu xuất sắc là Xanh Xi-mông, Sác-lơ Phhu-ri-ê và Rô-be Ô-oen.

(BAIVIET.COM)