Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 81 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 4 Bài 3 Trang 81 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 3: Bảng lượng giác.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 3 trang 81 SGK Toán 9 – Tập 1:

Tìm góc nhọn (làm tròn đến độ), biết cos α = 0,5547.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 3 trang 81 SGK Toán 9 – Tập 1:

cos α = 0,5547 ⇒ α ≈ 56º

(BAIVIET.COM)