Trả lời câu hỏi 4 Bài 29 Trang 139 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 4 Bài 29 Trang 139 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 29 Trang 139 SGK Lịch sử lớp 8:

Các chính sách trên của Pháp nhằm mục đích gì?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 29 Trang 139 SGK Lịch sử lớp 8:

Mục đích các chính sách trên của thực dân Pháp là nhằm vơ vét sức người, sức của của nhân dân Đông Dương.

(BAIVIET.COM)