Trả lời câu hỏi 4 Bài 24 Trang 149 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 4 Bài 24 Trang 149 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918).

Đề bài câu hỏi 4 Bài 24 Trang 149 SGK Lịch sử  lớp 11:

Việc vua Duy tân tham gia cuộc vận động khởi nghĩa năm 1916 ở Huế có ý nghĩa như thế nào?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 24 Trang 149 SGK Lịch sử lớp 11:

Khẳng định việc tham gia lãnh đạo cuộc khởi nghĩa của vua Duy Tân là mong muốn chính đáng của sĩ phu yêu nước Trung kỳ và xuất phát từ ý thức yêu nước, tinh thần đấu tranh bất khuất, muốn giải phóng dân tộc ra khỏi đêm dài nô lệ của vua Duy Tân.

(BAIVIET.COM)