Trả lời câu hỏi 4 Bài 23 Trang 145 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 4 Bài 23 Trang 145 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914).

Đề bài câu hỏi 4 Bài 23 Trang 145 SGK Lịch sử  lớp 11:

Phong trào đấu tranh của binh sĩ người Việt và nông dân có ý nghĩa gì?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 23 Trang 145 SGK Lịch sử lớp 11:

Phong trào đấu tranh của binh sĩ người Việt và nông dân có ý nghĩa:

Làm suy kiệt lực lượng quân Pháp.

Chứng tỏ binh sĩ người Việt và nông dân là một lực lượng cần được tập hợp trong cuộc đấu tranh chống đế quốc.

Thể hiện tinh thần yêu nước và đấu tranh chống đế quốc của binh sĩ người Việt và nông dân.

(BAIVIET.COM)