Trả lời câu hỏi 4 Bài 14 Trang 57 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 4 Bài 14 Trang 57 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 14: Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 14 Trang 57 SGK Lịch sử  lớp 9:

Mục đích của các thủ đoạn đó là gì ?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 14 Trang 57 SGK Lịch sử lớp 9:

– Để phục vụ cho công cuộc đẩy mạnh khai thác, bóc lột và củng cố bộ máy chính trị của thực dân Pháp ở thuộc địa.

– Nô dịch tinh thần quần chúng, biến quần chúng thành những đám đông tự ti, … truỵ lạc hoá đối với người dân, đặc biệt là thanh niên với mọi thủ đoạn.

(BAIVIET.COM)