Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 95 SGK Toán Giải tích lớp 12

Giải câu hỏi 4 Bài 1 Trang 95 SGK toán Giải tích lớp 12, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Nguyên hàm.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 1 Trang 95 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Hãy chứng minh Tính chất 3.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 1 Trang 95 SGK Toán Giải tích lớp 12:

Ta có [∫f(x) ± ∫g(x)]’ = [∫f(x) ]’ ± [∫g(x) ]’ = f(x) ± g(x).

Vậy ∫f(x) ± ∫g(x) = ∫[f(x) ± g(x)].

(BAIVIET.COM)