Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán lớp 7 – Tập 2

Giải câu hỏi 4 Bài 1 Trang 6 SGK Toán lớp 7 Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1. Thu thập số liệu thống kê, tần số.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 1 Trang 6 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Dấu hiệu X ở bảng 1 có tất cả bao nhiêu giá trị ? Hãy đọc giá trị của X.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán lớp 7 Tập 2:

Số giá trị của dấu hiệu đúng bằng số các đơn vị điều tra nên dấu hiệu X ở bảng 1 có tất cả 20 giá trị

Dãy giá trị của X là: 35; 30; 28; 30; 30; 35; 28; 30; 30; 35; 35; 50; 35; 50; 30; 35; 35; 30; 30; 30

(BAIVIET.COM)