Trả lời câu hỏi 3 Ôn tập chương IV trang 52 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 3 Ôn tập chương IV Trang 52 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Đề bài câu hỏi 3 Ôn tập chương IV Trang 52 SGK Toán 8 – Tập 2:

Hãy chỉ ra một nghiệm của bất phương trình trong ví dụ của Câu hỏi 2.

Lời giải câu hỏi 3 Ôn tập chương IV Trang 52 SGK Toán 8 – Tập 2:

Ví dụ: 2x + 4 < 0

⇔ 2x < -4 ⇔ x < -2

Ví dụ -3 là một nghiệm của bất phương trình này.

(BAIVIET.COM)