Trả lời câu hỏi 3 Bài 8 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 3 Bài 8 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 8: Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 8 Trang 53 SGK Lịch sử  lớp 8:

Nêu những phát minh lớn về khoa học tự nhiên trong các thế kỉ XVIII – XIX.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 8 Trang 53 SGK Lịch sử lớp 8:

– Toán học:

+ Niu-tơn: phép tính vi phân, tích phân.

+ Lô-ba-sép-xki: hình học phi Ơ-cờ-lít.

+ Lép-ních: phép tính vi phân, tích phân.

– Hóa học: Men-đê-lê-ép: bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

– Vật lí:

+ Lô-mô-nô-xốp: định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.

+ Niu-tơn: thuyết vạn vật hấp dẫn, ba định luật Niu-tơn.

– Sinh vật:

+ Đác-uyn: thuyết tiến hóa di truyền.

+ Puốc-kin-giơ : thuyết tế bào.

(BAIVIET.COM)