Trả lời câu hỏi 3 Bài 7 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 7 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 7: Một số tính chất của đất trồng.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 7 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 10:

Em hãy nêu một số ví dụ về ảnh hưởng tích cực của hoạt động sản xuất đến sự hình thành độ phì nhiêu của đất.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 7 Trang 24 SGK Công nghệ lớp 10:

Ví dụ trước khi vào vụ mùa ta sẽ cày, làm đất cho đất tơi, tưới nước để đảm bảo độ ẩm, sau đó bừa lại 1 lần nữa, hoặc có thể bón lót bằng phân lân cũng làm tăng độ phì nhiêu của đất.

(BAIVIET.COM)