Trả lời câu hỏi 3 Bài 30 Trang 149 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 30 Trang 149 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 30 Trang 149 SGK Lịch sử  lớp 10:

Tuyên ngôn độc lập năm 1776 có những điểm tiến bộ và hạn chế gì?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 30 Trang 149 SGK Lịch sử lớp 10:

– Tiến bộ

+ Quyền con người và quyền công dân được chính thức công bố.

+ Nguyên tắc về tính chủ quyền được đề cao

– Hạn chế

+ Không xóa bỏ chế độ nô lệ

+ Công nhân và nhân dân lao động vẫn bị bóc lột

+ Thực chất chỉ bảo vệ quyền lợi cho người da trắng

(BAIVIET.COM)