Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 81 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 3 Bài 3 Trang 81 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 3: Bảng lượng giác.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 3 trang 81 SGK Toán 9 – Tập 1:

Sử dụng bảng tìm góc nhọn α, biết cotg α = 3,006.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 3 trang 81 SGK Toán 9 – Tập 1:

cotg α = 3,006 ⇒ α = 18º 24’

(BAIVIET.COM)