Trả lời câu hỏi 3 Bài 29 Trang 145 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 29 Trang 145 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 29 Trang 145 SGK Lịch sử  lớp 10:

Hãy nêu đặc điểm tình hình Anh trước cách mạng.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 29 Trang 145 SGK Lịch sử lớp 10:

– Kinh tế:

+ Nông nghiệp: Sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản vào trong nông nghiệp

+ Thủ công nghiệp: Công trường thủ công chiếm ưu thế so với phường hội

+ Thương nghiệp: Việc buôn bán phát triển nhất là buôn bán len dạ và nô lệ da đen.

– Xã hội: Xuất hiện tầng lớp quý tộc mới. Tư sản và quý tộc mới giàu lên nhanh chóng. Đời sống nông dân cực khổ.

– Chính trị: Chế độ quân chủ chuyên chế bảo thủ và lạc hậu kìm chế sự phát triển của chủ nghĩa tư bản

– Mâu thuẫn giữa tư sản và quý tộc mới với các thế lực phong kiến phản động trở nên gay gắt.

(BAIVIET.COM)