Trả lời câu hỏi 3 Bài 26 Trang 216 SGK Lịch sử lớp 12

Giải câu hỏi 3 Bài 26 Trang 216 SGK Lịch sử lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 – 2000).

Đề bài câu hỏi 3 Bài 26 Trang 216 SGK Lịch sử  lớp 12:

Nêu nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm: 1986 – 1990, 1991 – 1995, 1996 – 2000.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 26 Trang 216 SGK Lịch sử lớp 12:

Trong 5 năm(1986 – 1990): Cần tập trung sức người, sức của thực hiện bằng được nhiệm vụ, mục tiêu của ba chương trình kinh tế lớn: lương thực, thưc phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu. Kế hoạch 5 năm 1991 – 1995: Đẩy lùi và kiểm soát được lạm phát; ổn định và phát triển , nâng cao hiệu quả sản xuất xã hội. Ổn định và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân; bắt đầu có tích lũy từ nội bộ kinh tế.

1996 – 2000: Đẩy mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn diện và đồng bộ, tiếp tục phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần… Phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả nhanh và bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

 BAIVIET.COM