Trả lời câu hỏi 3 Bài 25 Trang 104 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 25 Trang 104 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950).

Đề bài câu hỏi 3 Bài 25 Trang 104 SGK Lịch sử  lớp 9:

Tại sao nói cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta là chính nghĩa và mang tính chất nhân dân?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 25 Trang 104 SGK Lịch sử lớp 9:

– Cuộc kháng chiến của nhân dân ta là chính nghĩa vì cuộc kháng chiến của ta là cuộc chiến tranh nhân danh, chiến tranh tự vệ, chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp nhằm hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, từng bước thực hiện nhiệm vụ dân chủ, đem lại ruộng đất cho nhân dân.

– Cuộc kháng chiến của ta mang tính nhân dân vì toàn dân ta tham gia kháng chiến, chủ yếu là lực lượng vũ trang của ba thứ quân đó là bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích.

(BAIVIET.COM)