Trả lời câu hỏi 3 Bài 23 Trang 196 SGK Lịch sử lớp 12

Giải câu hỏi 3 Bài 23 Trang 196 SGK Lịch sử lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973 – 1975).

Đề bài câu hỏi 3 Bài 23 Trang 196 SGK Lịch sử  lớp 12:

Đảng ta đã căn cứ vào điều kiện thời cơ như thế nào để đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam? Nội dung kế hoạch đó là gì?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 23 Trang 196 SGK Lịch sử lớp 12:

* Điều kiện thời cơ:

Năm 1974 – 1975, tương quan lực lượng có lợi cho cách mạng, Bộ Chính trị đã quyết định đưa ra kế hoạch phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 – 1976.

* Nội dung của chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam

– Bộ Chính trị nhấn mạnh “cả năm 1975 là thời cơ” và chỉ rõ “nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”.

– Đồng thời, nhấn mạnh sự cần thiết tranh thủ thời cơ đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa v.v…giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh.

 BAIVIET.COM