Trả lời câu hỏi 3 Bài 23 Trang 145 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 3 Bài 23 Trang 145 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914).

Đề bài câu hỏi 3 Bài 23 Trang 145 SGK Lịch sử  lớp 11:

Vì sao nói Đông Kinh nghĩa thục có những đóng góp lớn trong cuộc vận động văn hóa đầu thế kỉ XX.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 23 Trang 145 SGK Lịch sử lớp 11:

Dù chỉ hoạt động được 9 tháng, nhưng Đông Kinh nghĩa thục thực sự là một cuộc vận động văn hóa lớn vì đã:

+ Thức tỉnh lòng yêu nước cho nhân dân Việt Nam.

+ Tấn công vào hệ tư tưởng phong kiến, cổ động cách mạng, phát triển văn hóa và ngôn ngữ dân tộc.

+ Mở đường cho sự phát triển của hệ tư tưởng tư sản ở Việt Nam.

(BAIVIET.COM)