Trả lời câu hỏi 3 Bài 20 Trang 80 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 20 Trang 80 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 20: Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 – 1939.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 20 Trang 80 SGK Lịch sử lớp 9:

Cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 đã ảnh hưởng trực tiếp đến cách mạng nước ta như thế nào?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 20 Trang 80 SGK Lịch sử lớp 9:

– Qua cao trào quần chúng nhân dân được tập dượt đấu tranh.

– Chủ nghĩa Mác-Lê-nin được tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng.

– Đội quân chính trị hùng hậu được hình thành qua tổ chức Mặt trận Dân chủ Đông Dương.

– Là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.

(BAIVIET.COM)