Trả lời câu hỏi 3 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 10

Giải câu hỏi 3 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 10, phần Câu hỏi lý thuyết Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 10:

Mục đích của khảo nghiệm kiểm tra kĩ thuật là gì ? Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật được tiến hành ở phạm vi nào ?

Lời giải câu hỏi 3 Bài 2 Trang 10 SGK Công nghệ lớp 10:

– Mục đích của khảo nghiệm kiểm tra kĩ thuật là kiểm tra đề xuất của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kĩ thuật gieo trồng.

– Phạm vi tiến hành: Trong mạng lưới khảo nghiệm giống Quốc gia.

(BAIVIET.COM)