Trả lời câu hỏi 3 Bài 19 trang 58 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 3 Bài 19 Trang 58 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 19: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 19 Trang 58 SGK Sinh học lớp 9:

Gen ( một đoạn của ADN) (1) mARN (2) Protein (3) Tính trạng

Từ sơ đồ trên, hãy giải thích :

– Mối liên hệ giữa các thành phần trong sơ đồ theo trật tự 1,2,3

– Bản chất của mối liên hệ trong sơ đồ.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 19 Trang 58 SGK Sinh học lớp 9:

– Gen là khuôn mẫu để tổng hợp mARN. mARN là khuôn mẫu để tổng hợp axit amin cấu thành nên protein. Protein chịu tác động của môi trường trực tiếp biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.

– Bản chất của mối liên hệ là trình tự các nụleotit trong gen (ADN) quy định trình tự các nucleotit trong ARN, qua đó quy định trình tự các axit amin cấu thành protein. Protein tham gia vào cấu trúc hoạt động sinh lí của tế báo, từ đó biểu hiện thành tính trạng của cơ thể.

(BAIVIET.COM)