Trả lời câu hỏi 3 Bài 11 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 11

Giải câu hỏi 3 Bài 11 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939).

Đề bài câu hỏi 3 Bài 11 Trang 61 SGK Lịch sử  lớp 11:

Qua các nội dung hoạt động của Đại hội II và Đại hội VII, hãy nhận xét về vai trò của Quốc tế Cộng sản đối với phong trào cách mạng thế giới.

Lời giải câu hỏi 3 Bài 11 Trang 61 SGK Lịch sử lớp 11:

– Ngày 2/3/1919 Quốc tế Cộng sản được thành lập.

– Nội dung hoạt động:

+ Từ 1919 – 1943, Quốc tế Cộng sản tiến hành 7 lần đại hội, vạch ra đường lối cách mạng phù hợp với từng thời kỳ phát triển của cách mạng thế giới.

+ Tại đại hội lần II (1920), Quốc tế Cộng sản đã thông qua “Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa” do Lê-nin khởi thảo.

+ Tại đại hội VII (1935) Quốc tế Cộng sản đã chỉ rõ nguy cơ của chủ nghĩa phát xít và kêu gọi các Đảng Cộng sản tích cực đấu tranh thành lập các Mặt trận thống nhất công nhân nhằm mục tiêu chống phát xít, chống chiến tranh.

+ Năm 1943 tự giải tán, do tình hình thế giới thay đổi.

– Nhận xét vai trò của Quốc tế Cộng sản:

→ Quốc tế Cộng sản là một tổ chức cách mạng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

→ Quốc tế Cộng sản đã có công lao to lớn trong việc thống nhất và phát triển phong trào cách mạng thế giới.

(BAIVIET.COM)