Trả lời câu hỏi 3 Bài 1 trang 43 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 3 Bài 1 Trang 43 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số.

Đề bài câu hỏi 3 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 – Tập 1:

Tính giá trị y tương ứng của các hàm số y = 2x + 1 và y = -2x + 1 theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng sau:

x-2,5-2-1,5-1-0,500,511,5
y = 2x + 1
y = -2x + 1

Lời giải câu hỏi 3 Bài 1 trang 43 SGK Toán 9 – Tập 1:

x-2,5-2-1,5-1-0,500,511,5
y = 2x + 1-4-3-2-101234
y = -2x + 16543210-1-2

(BAIVIET.COM)