Trả lời câu hỏi 2 Ôn tập chương IV trang 52 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 2 Ôn tập chương IV Trang 52 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Ôn tập chương IV: Bất phương trình bậc nhất một ẩn.

Đề bài câu hỏi 2 Ôn tập chương IV Trang 52 SGK Toán 8 – Tập 2:

Bất phương trình bậc nhất một ẩn có dạng như thế nào? Cho ví dụ.

Lời giải câu hỏi 2 Ôn tập chương IV Trang 52 SGK Toán 8 – Tập 2:

Bất phương trình bậc nhất một ẩn có dạng: ax + b < 0 (hoặc ax + b > 0, ax + b ≤ 0, ax + b ≥ 0) trong đó a, b là hai số đã cho, a ≠ 0.

Ví dụ: 2x + 4 < 0 (hoặc 2x + 4 > 0, 2x + 4 ≤ 0, 2x + 4 ≥ 0)

(BAIVIET.COM)