Trả lời câu hỏi 2 Bài 7 trang 20 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải câu hỏi 2 Bài 7 Trang 20 SGK toán lớp 8 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 7 Trang 20 SGK Toán 8 – Tập 1:

Tính nhanh: 105² – 25.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 7 Trang 20 SGK Toán 8 – Tập 1:

105² – 25 = 105² – 5²

= (105 + 5)(105 – 5)

= 110 . 100

= 11000.

(BAIVIET.COM)