Trả lời câu hỏi 2 Bài 6 trang 24 SGK Toán 8 – Tập 2

Giải câu hỏi 2 Bài 6 Trang 24 SGK toán lớp 8 – Tập 2, phần câu hỏi lý thuyết Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 6 Trang 24 SGK Toán 8 – Tập 2:

Gọi x là số tự nhiên có hai chữ số (ví dụ x = 12). Hãy lập biểu thức biểu thị số tự nhiên có được bằng cách:

a) Viết thêm chữ số 5 vào bên trái số x (ví dụ 12 → 512, tức là 500 + 12);

b) Viết thêm chữ số 5 vào bên phải số x (ví dụ 12 → 125, tức là 12 x 10 + 5).

Lời giải câu hỏi 2 Bài 6 Trang 24 SGK Toán 8 – Tập 2:

a) số tự nhiên mới là: 5. 100 + x

b) số tự nhiên mới là: 10x + 5

(BAIVIET.COM)