Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 15 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 15 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 4: Lai hai cặp tính trạng.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 4 Trang 15 SGK Sinh học lớp 9:

Hãy điền cụm từ hợp lí vào chỗ trống trong câu sau đây:

Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng …… của các tính trạng hợp thành nó.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 15 SGK Sinh học lớp 9:

Khi lai cặp bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng thuần chủng tương phản di truyền độc lập với nhau thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

(BAIVIET.COM)