Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 12 SGK Toán 6 – Tập 1

Giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 12 SGK toán lớp 6 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 4: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 4 Trang 12 SGK Toán 6 – Tập 1:

Tìm số tự nhiên x mà x + 5 = 2.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 12 SGK Toán 6 – Tập 1:

Ta có: x + 5 = 2.

⇒ x = 2 – 5 (vô lý)

Vậy không có giá trị của x.

(BAIVIET.COM)