Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 Trang 12 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 12 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 4 Trang 12 SGK Lịch sử lớp 7:

Nêu các chính sách đối nội của các vua thời Tần – Hán và tác động của những chính sách đó đối với xã hội phong kiến Trung Quốc.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 4 Trang 12 SGK Lịch sử lớp 7:

– Chính sách đối nội của nhà Tần:

+ Chia đất nước thành các quận, huyện và trực tiếp cử quan lại đến cai trị.

+ Ban hành một chế độ đo lường và tiền tệ thống nhất trong cả nước.

– Chính sách đối nội của nhà Hán:

+ Xóa bỏ chế độ pháp luật hà khắc của nhà Tần.

+ Giảm nhẹ tô thuế và sưu dịch cho nhân dân.

+ Khuyến khích họ nhận ruộng cày cấy và khai hoang, phát triển sản xuất nông nghiệp.

– Tác động của các chính sách đó đối với xã hội phong kiến Trung Quốc là: kinh tế phát triển, trật tự xã hội ổn định, thế nước vững vàng.

(BAIVIET.COM)