Trả lời câu hỏi 2 Bài 38 Trang 194 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 38 Trang 194 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 38 Trang 194 SGK Lịch sử  lớp 10:

Vai trò của Quốc tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế như thế nào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 38 Trang 194 SGK Lịch sử lớp 10:

– Thông qua các hoạt động của mình, Quốc tế thứ nhất đã truyền bá rộng rãi chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân quốc tế.

– Đoàn kết, thống nhất các lực lượng vô sản quốc tế dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mac.

(BAIVIET.COM)