Trả lời câu hỏi 2 Bài 37 Trang 191 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 37 Trang 191 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 37 Trang 191 SGK Lịch sử  lớp 10:

“Đồng minh những người cộng sản” ra đời trong hoàn cảnh nào? Mục đích của tổ chức này là gì?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 37 Trang 191 SGK Lịch sử lớp 10:

– Hoàn cảnh ra đời của “Đồng minh những người cộng sản”

+ Trong những năm sống ở Anh, C.Mác và Ăng-ghen đã liên hệ với tổ chức Đồng minh những người chính nghĩa năm 1836

+ 6 – 1847, tại đại hội của Đồng minh những người chính nghĩa họp ở Luân-Đôn, theo đề nghị của Ăng-ghe, tổ chức này đổi tên thành “Đồng minh những người cộng sản”.

– Mục đích của tổ chức “Đồng minh những người cộng sản” được khẳng định là “…lật đổ giai cấp tư sản, thiết lập sự thống trị của vô sản, thủ tiêu xã hội tư sản cũ”.

(BAIVIET.COM)