Trả lời câu hỏi 2 Bài 37 trang 150 SGK Sinh học lớp 11

Giải câu hỏi 2 Bài 37 Trang 150 SGK Sinh học lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 37 Trang 150 SGK Sinh học lớp 11

– Cho biết sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái và không qua biến thái.

– Cho biết sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 37 Trang 150 SGK Sinh học lớp 11:

– Sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái và không qua biến thái:

+ Phát triển của động vật qua biến thái là kiểu phát triển có sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lí của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra.

+ Phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự với con trưởng thành.

– Sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn.

+ Phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí rất khác với con trưởng thành, trải qua giai đoạn trung gian (ở côn trùng là nhộng) ấu trùng biến đổi thành con trường thành.

+ Phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là kiểu phát triển mà ấu trùng phát triển chưa hoàn thiện, trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành.

BAIVIET.COM