Trả lời câu hỏi 2 Bài 35 Trang 175 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 2 Bài 35 Trang 175 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 35 Trang 175 SGK Lịch sử  lớp 10:

Hãy nêu những nét lớn về tình hình chính trị nước Anh cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 35 Trang 175 SGK Lịch sử lớp 10:

– Về hình thức, Anh là vương quốc nhưng thực chất theo chế độ đại nghị gồm hai viện thượng viện và hạ viện. Hai đảng (Bảo thủ và Tự do) thay nhau cầm quyền.

– Đây cũng là thời kì giai cấp tư sản Anh tăng cường mở rộng hệ thống thuộc địa đặc biệt ở châu Á và châu Phi. Nhấn mạnh đặc điểm này, Lênin nhận định: chủ nghĩa đế quốc Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân.

(BAIVIET.COM)