Trả lời câu hỏi 2 Bài 35 trang 103 SGK Sinh học lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 35 Trang 103 SGK Sinh học lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 35: Ưu thế lai.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 35 Trang 103 SGK Sinh học lớp 9:

Hãy trả lời các câu hỏi sau:

– Tại sao khi lai 2 dòng thuần, ưu thế lai biểu hiện rõ nhất?

– Tại sao ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở thế hệ F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 35 Trang 103 SGK Sinh học lớp 9:

– Khi lai 2 dòng thuần, ưu thế lai biểu hiện rõ nhất vì hầu hết các cặp gen ở trạng thái dị hợp.

– Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở thế hệ F1, sau đó giảm dần qua các thế hệ vì tạo ra các cặp gen đồng hợp, các cặp gen dị hợp giảm đi.

(BAIVIET.COM)