Trả lời câu hỏi 2 Bài 33 Trang 175 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 33 Trang 175 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 33 Trang 175 SGK Lịch sử  lớp 9:

Theo em, phải hiểu đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội như thế nào?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 33 Trang 175 SGK Lịch sử lớp 9:

Đổi mới đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là thay đổi mục tiêu chủ nghĩa xã hội, mà là làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những quan điểm đúng đắn vé chủ nghĩa xã hội, những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp. Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ, từ kinh tế, chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa; đổi mới kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế.

(BAIVIET.COM)