Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 105 SGK Toán lớp 9 – Tập 1

Giải câu hỏi 2 Bài 3 Trang 105 SGK toán lớp 9 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 3 trang 105 SGK Toán 9 – Tập 1:

Hãy sử dụng kết quả của bài toán ở mục 1 để so sánh các độ dài:

a) OH và OK, nếu biết AB > CD.

b) AB và CD, nếu biết OH < OK.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 3 trang 105 SGK Toán 9 – Tập 1:

a) Nếu AB > CD thì HB > KD

⇒ HB² > KD²

Mà : OH² + HB² = OK² + KD²

⇒ OH² < OK²

⇒ OH < OK

b) Nếu OH < OK thì OH² < OK²

⇒ HB² > KD² ⇒ HB > KD

⇒ AB > CD

(BAIVIET.COM)