Trả lời câu hỏi 2 Bài 26 trang 88 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 2 Bài 26 Trang 88 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Sinh sản dinh dưỡng tự nhiên.

Đề bài câu hỏi 2 Bài 26 Trang 88 SGK Sinh học lớp 6:

Xem lại bảng trên, hãy chọn từ thích hợp trong số các từ: sinh dưỡng, rễ củ, độ ẩm, thân bò, lá, thân rễ điền vào chỗ trống trong câu dưới đây để có khải niệm đơn giản về sinh sản sinh dưỡng đơn giản tự nhiên.

Từ các phần khác nhau của cơ quan ……ở một số cây như:……..,…….,….. có thể phát triển thành cây mới trong điều kiện có ….. Khả năng tạo thành cây mới từ các cơ quan…….được gọi là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 26 Trang 88 SGK Sinh học lớp 6

Từ các phần khác nhau của cơ quan sinh dưỡng ở một số cây như: thân bò, lá, thân rễ củ, rễ có thể phát triển thành cây mới trong điều kiện có độ ẩm . Khả năng tạo thành cây mới từ các cơ quan sinh dưỡng được gọi là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.

BAIVIET.COM