Trả lời câu hỏi 2 Bài 26 Trang 209 SGK Lịch sử lớp 12

Giải câu hỏi 2 Bài 26 Trang 209 SGK Lịch sử lớp 12, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986 – 2000).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 26 Trang 209 SGK Lịch sử  lớp 12:

Hãy nêu nội dung đường lối đổi mới kinh tế và chính trị của Đảng.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 26 Trang 209 SGK Lịch sử lớp 12:

Về đổi mới kinh tế: Đảng chủ trương xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp, hình thành cơ chế thị trường; xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành nghề, phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa…

Về đổi mới chính trị: Đảng chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân, vì dân; Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân.

 BAIVIET.COM