Trả lời câu hỏi 2 Bài 25 Trang 104 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 25 Trang 104 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1950).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 25 Trang 104 SGK Lịch sử  lớp 9:

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến trong hoàn cảnh nào? Nêu nội dung Lời kêu gọi… đó.

Lời giải câu hỏi 2 Bài 25 Trang 104 SGK Lịch sử lớp 9:

– Hoàn cảnh:

+ Trước âm mưu và hành động trắng trợn của Pháp, Đảng ta đứng trước sự lựa chọn một trong hai con đường: hoặc đầu hàng hoặc chiến đấu.

+ Ban thường vụ Trung ương Đảng họp hai ngày 18 và 19 – 12 – 1946 tại làng Vạn Phúc, thị xã Hà Đông đã quyết định phát động phong trào toàn quốc kháng chiến.

+ Ngay tối 19 – 12 – 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

– Nội dung:

+ Vạch rõ nguyên nhan gây ra cuộc chiến tranh là do thực dân Pháp.

+ Nhân dân ta quyết tâm đứng lên chiến đấu bảo vệ độc lập dân tộc và chính quyền vừa giành được.

+ Khẳng định niềm tin tất thắng của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

+ Tính chất, nội dung của cuộc kháng chiến chống Pháp là toàn dân, toàn diện.

+ Đêm 19 – 12 – 1946, tiếng súng kháng chiến bắt đầu với sự hưởng ứng của nhân dân cả nước, trước hết là nhân dân Hà Nội.

(BAIVIET.COM)