Trả lời câu hỏi 2 Bài 24 Trang 98 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 2 Bài 24 Trang 98 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946).

Đề bài câu hỏi 2 Bài 24 Trang 98 SGK Lịch sử  lớp 9:

Đảng và Chính phủ đã tiến hành những biện pháp gì để củng cố và kiện toàn chính quyền cách mạng?

Lời giải câu hỏi 2 Bài 24 Trang 98 SGK Lịch sử lớp 9:

– Công việc đầu tiên mà chính quyền cách mạng phải là là xây dựng chính quyền nhà nước vững mạnh, thực sự là nhà nước của dân, do dân và vì dân.

– Công việc đầu tiên phải làm là tiến hành Tổng tuyển cử trong cả nước. Ngày 6-1-1946, tất cả mọi công dân cả nước từ 18 tuổi trở lên đều đi bầu cử. Sau ngày bầu cử Quốc hội, khắp các địa phương từ tỉnh đến xã ở Trung bộ và Bắc bộ tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Ủy ban hành chính các cấp được thành lập thay cho Ủy ban nhân dân. Bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân bước đầu được củng cố kiện toàn.

(BAIVIET.COM)